REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego firmy Mazbit z 17.07.2018
I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego firmy Mazbit.

1.4 Sklep firmowy Mazbit – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie

1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Mazbit Zbigniew Frąckowiak a Klientem.

1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu firmowego Mazbit dostępnego pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3 Sklep firmowy Mazbit dostępny pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl prowadzony jest przez Zbigniewa Frąckowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak zarejestrowaną pod nr NIP: 786-000-08-65 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak

ul. R. Szlafroka 18

63-000 Środa Wielkopolska

NIP: 786-000-08-65

2.4 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@mazbit.pl lub pod numerem telefonu 535 553 699 (opłata wg. cennika właściwego operatora). 

2.5 Niniejszy regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu firmowego Mazbit dostępnego pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl.

2.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza znajdującego się na stronie Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak pod odnośnikiem zatytułowanym jako „Regulamin”.

2.7 Informacje o towarach podane na stronie sklepu firmowego Mazbit, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://www.sklep.mazbit.pl, dokonać wyboru towaru, ilości oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Mazbit Zbigniew Frąckowiak umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.5 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

3.6 Umowę traktuje się za zawartą z momentem naciśniecie przycisku „Kup teraz” podczas składania zamówienia.

3.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.8 Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku: 

a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;

c) uznania przez Sklep że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.


IV. Dostawa

4.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.


V. Ceny i metody płatności

5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

5.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS: nr rachunku: 04 1600 1462 1831 7678 9000 0001

b) płatnością w systemie tpay.com


VI. Postanowienia końcowe

6.1 Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.

6.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Mazbit Zbigniew Frąckowiak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Allegro, Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.