OBSŁUGA KLIENTA

JAK DOBRAĆ ROZMIAR WKŁADKI

1. Do wykonania pomiaru będą tobie potrzebne:
- kartki papieru
- pisak
- miarka

2. Połóż stopę na kartce. Weź pisak i obrysuj stopę. Staraj się trzymać pisak w pionie, a linię prowadzić jak najbliżej stopy.

3. Zmierz odległość pomiędzy dwoma najbardziej wysuniętymi punktami.

4. Wykonaj te czynności ponownie dla drugiej stopy. Nikt z nas nie ma idealnie równych stóp i wybierz wartość większą.

5. Dobierz odpowiedni rozmiar wkładki.

Wpłat można dokonywać na konto firmowe w BGŻ BNP PARIBAS:
04 1600 1462 1831 7678 9000 0001
Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak
ul. R. Szlafroka 18
63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-000-08-65
W tytule przelewu należy podać numer zamówienia wysłany poprzez e-mail.

Płatność przy odbiorze
Za zakupy zrobione w sklepie internetowym można zapłacić przy odbiorze (podczas składania zamówienia należy wybrać odpowiednią opcję).

 

tpay.com

tpay.com jest pośrednikiem finansowym między Nadawcą a Odbiorcą Twoich wpłat. Umożliwia Sprzedawcom (Odbiorcom) natychmiastową realizację usług online. W ten sposób Odbiorca w ciągu kilku minut otrzymuje potwierdzenie od tpay.com, że zamówienie zostało zapłacone. Kupując w sklepie korzystającym z tpay.com wpłacasz na konto bankowe tpay.com. tpay.com automatycznie informuje o wpłacie Sprzedawcę (Odbiorcę), który może realizować zamówienie.
Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz wybrać jeden z ponad 38 banków aby dokonać przelewu wewnętrznego, księgowanego przez bank w czasie rzeczywistym. Umożliwia to też pełną automatyzacje usług online i realizację zamówień natychmiast w trybie 24/7.

 

Dostawa

Kupujący podczas składania zamówienia może wybrać jedną z kilku form dostawy:

Odbiór osobisty
Kurier InPost – płatność z góry
Kurier InPost – płatność za pobraniem
Paczkomaty InPost – płatność z góry

Zgodnie z obowiązującym regulaminem sklepu firmowego Mazbit każdemu klientowi przysługuje prawo do wymiany, reklamacji lub zwrotu zakupionego towaru.

W przypadku:
I. WYMIANY towaru na inny należy:

1. Wydrukować i dokładnie wypełnić OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
2. W terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania przesyłki odesłać zakupione produkty wraz z oryginałem paragonu lub faktury oraz oświadczeniem na adres: Mazbit, ul. R. Szlafroka 18, 63-000 Środa Wielkopolska z dopiskiem „ZWROT”.
3. Złożyć nowe zamówienie w sklepie internetowym.
Rozpatrzenie zwrotu wraz z wypłatą środków nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej.

II. REKLAMACJI

1. Wydrukować i dokładnie wypełnić FORMULARZ REKLAMACJI
2. Odesłać zakupiony produkt podlegający reklamacji wraz z formularzem na adres: Mazbit, ul. R. Szlafroka 18, 63-000 Środa Wlkp. z dopiskiem „REKLAMACJA”.
Rozpatrzenie reklamacji wraz z wysyłką nowego lub naprawionego produktu nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania reklamacji.

III. ZWROTU

Zwrot zakupionego towaru można dokonać w przeciągu 14 dni licząc od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Należy wówczas:
1. Wydrukować i dokładnie wypełnić OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
2. Odesłać zakupione produkty wraz z oryginałem paragonu lub faktury oraz oświadczeniem na adres: Mazbit, ul. R. Szlafroka 18, 63-000 Środa Wlkp. z dopiskiem „ZWROT”.
Rozpatrzenie zwrotu wraz z wypłatą środków nastąpi w przeciągu 14 dni od otrzymania przesyłki zwrotnej.

Regulamin sklepu internetowego firmy Mazbit z 17.07.2018
I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1 Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

1.2 Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);

1.3 Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego firmy Mazbit.

1.4 Sklep firmowy Mazbit – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.

1.5 Towar – produkty prezentowane w Sklepie

1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Przedsiębiorstwem Mazbit Zbigniew Frąckowiak a Klientem.

1.7 Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

1.8 Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.9 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.


II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu firmowego Mazbit dostępnego pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl

2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3 Sklep firmowy Mazbit dostępny pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl prowadzony jest przez Zbigniewa Frąckowiaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak zarejestrowaną pod nr NIP: 786-000-08-65 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe kontaktowe:

Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak

ul. R. Szlafroka 18

63-000 Środa Wielkopolska

NIP: 786-000-08-65

2.4 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@mazbit.pl lub pod numerem telefonu 535 553 699 (opłata wg. cennika właściwego operatora). 

2.5 Niniejszy regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu firmowego Mazbit dostępnego pod adresem http://www.sklep.mazbit.pl.

2.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza znajdującego się na stronie Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak pod odnośnikiem zatytułowanym jako „Regulamin”.

2.7 Informacje o towarach podane na stronie sklepu firmowego Mazbit, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.


III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://www.sklep.mazbit.pl, dokonać wyboru towaru, ilości oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

3.4 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Przedsiębiorstwem Mazbit Zbigniew Frąckowiak umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

3.5 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.

3.6 Umowę traktuje się za zawartą z momentem naciśniecie przycisku „Kup teraz” podczas składania zamówienia.

3.7 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

3.8 Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku: 

a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;

b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;

c) uznania przez Sklep że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.


IV. Dostawa

4.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.


V. Ceny i metody płatności

5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

5.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: BGŻ BNP PARIBAS: nr rachunku: 04 1600 1462 1831 7678 9000 0001

b) płatnością w systemie tpay.com


VI. Postanowienia końcowe

6.1 Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.

6.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Przedsiębiorstwem Mazbit Zbigniew Frąckowiak a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Allegro, Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy Mazbit prowadzony pod adresem domeny www.sklep.mazbit.pl (dalej zwaną Witryną) przez Zbigniewa Frąckowiaka, działalność gospodarcza z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy R. Szlafroka 18, (dalej zwaną Sklepem Internetowym).

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z Państwa z witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi witryny i zapewnieniu możliwości udostępniania Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje pomocy przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika.

Informacje zawarte w logach mogą obejmować między innymi Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowe, dostawca Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.

W sklepie internetowym Mazbit prowadzonym pod adresem domeny: www.sklep.mazbit.pl jest stosowany system analizy sieciowej (Google Analytycs), który może być wykorzystywany do tworzenia profilów użytkowników pod pseudonimem. Google Analytycs stosuje w tym celu pliki cookies. Funkcją Google Analytycs jest ocena korzystania użytkowników z Witryny i poprawa jakości funkcjonowania Serwisu.

Sklep Internetowy zbiera dane Klientów (takie jak pseudonim i inne), którzy dobrowolnie umieszczają komentarze do produktów na stronie Sklepu Internetowego.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie Sklepu Internetowego, zbierania danych demograficznych o Klientach, do personalizacji zawartości stron Sklepu Internetowego.

Dane zbierane automatycznie, które dotyczą Klientów zamieszczających komentarze do produktów, mogą zostać użyte w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Podobnie w celu promocji Sklepu Internetowego lub produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego mogą zostać użyte komentarze Klientów.


Jak dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1. imię i nazwisko

2. adres zameldowania na pobyt stały

3. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania

4. adres e-mail

5. numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupów w ramach Witryny.

Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.

Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.


Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Mazbit. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie („wymówienie”).

Dane Klienta zbierane są również w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami), jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.


Udostępnianie Informacji

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (Poczta Polska, TPay.com).

Wyrażam zgodę na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Przedsiębiorstwo Mazbit Zbigniew Frąckowiak z siedzibą w Środzie Wlkp. zgodnie z ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


Jakiego rodzaju pliki cookies wykorzystuje Witryna?

Cookies sesji – działają tylko podczas przeglądania stron Sklepu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie. Są również wykorzystywane przez serwer do przechowywania informacji o działaniach, w przypadku zerwania połączenia z serwerem Użytkownik może wrócić w to samo miejsce na stronie.

Cookies trwałych – pozostają na urządzeniu po odwiedzeniu Sklepu, co oznacza, że Sklep może zapamiętać ustawienia Użytkownika podczas kolejnych odwiedzin. Dzięki temu Sklep staje się łatwiejszy w nawigacji i zapamiętuje preferencje zakupowe Klienta/Użytkownika

Cookies podmiotów/firm zewnętrznych/sieci reklamowych – umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika w momencie, gdy dokonuje zakupów (Google Analytycs, Google Adwords)


Środki techniczne oraz Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie się zwracał do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie. W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.


W jaki sposób możecie korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: sklep@mazbit.pl

Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania i usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych.


Pytania i zastrzeżenia

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

SZYBKA WYSYŁKA

Zamów teraz i odbierz
nawet następnego dnia!

DARMOWA KONSULTACJA
+48 535 553 699

Zadzwoń do naszego konsultanta,
który pomoże w doborze produktów.
pn-pt godz. 10:00-18:0

WSPIERAJ POLSKIE

Kupując u nas wspierasz polską
przedsiębiorczość.